Números Somalí de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Eber -
1 Uno Mid ka mid ah -
2 Dos Laba -
3 Tres Saddex -
4 Cuatro Afar -
5 Cinco Shan -
6 Seis Lix -
7 Siete Todoba -
8 Ocho Sideed -
9 Nueve Sagaal -
10 Diez Toban -
11 Once kow iyo toban -
12 Doce Laba iyo toban -
13 Trece İyo toban -
14 Catorce Afar iyo toban -
15 Quince Shan iyo toban -
16 Dieciséis Lix iyo toban -
17 Diecisiete Todoba iyo toban -
18 Dieciocho Siddeed iyo toban -
19 Diecinueve Sagaal iyo toban -
20 Veinte Labaatan -
21 Veinte uno Labaatan ka mid ah -
22 Veintidós Labaatan laba -
23 Veintitrés Saddex iyo labaatan -
24 Veinticuatro Labaatan iyo afar -
25 Veinticinco Labaatan iyo shan -
26 Veintiséis Lix iyo labaatan -
27 Veintisiete Toddoba iyo labaatankii -
28 Veintiocho Siddeed iyo labaatan -
29 Veintinueve Labaatan iyo sagaal -
30 Treinta Soddon -
31 Treinta y uno Mid ka mid soddon -
32 Treinta y dos Laba iyo soddon -
33 Treinta y tres Saddex iyo soddon -
34 Treinta y cuatro Afar iyo soddon -
35 Treinta y cinco Soddon iyo shan -
36 Treinta y seis Lix iyo soddon -
37 Treinta y siete Toddoba iyo soddon -
38 Treinta y ocho Siddeed iyo soddon -
39 Treinta y nueve Sagaal iyo soddon -
40 Cuarenta Afartan -
41 Cuarenta y uno Afartan mid -
42 Cuarenta y dos Laba iyo afartan -
43 Cuarenta y tres Saddex iyo afartan -
44 Cuarenta y cuatro Afartan afar -
45 Cuarenta y cinco Shan iyo afartan -
46 Cuarenta y seis Lix iyo afartan -
47 Cuarenta y siete Afartan iyo todoba -
48 Cuarenta y ocho Siddeed iyo afartan -
49 Cuarenta y nueve Afartan iyo sagaal -
50 Cincuenta Konton -
51 Cincuenta y uno Konton mid -
52 Cincuenta y dos Konton laba -
53 Cincuenta y tres Konton saddex -
54 Cincuenta y cuatro Konton iyo afar -
55 Cincuenta y cinco Konton shan -
56 Cincuenta y seis Konton lix -
57 Cincuenta y siete Konton toddobada -
58 Cincuenta y ocho Konton sideed -
59 Cincuenta y nueve Konton iyo sagaal -
60 Sesenta Lixdan -
61 Sesenta y uno Lixdan mid -
62 Sesenta y dos Lixdan laba -
63 Sesenta y tres Lixdan saddex -
64 Sesenta y cuatro Lixdan afar -
65 Sesenta y cinco Lixdan shan -
66 Sesenta y seis Lixdan lix -
67 Sesenta y siete Lixdan toddobada -
68 Sesenta y ocho Lixdan sideed -
69 Sesenta y nueve Lixdan sagaal -
70 Setenta Toddobaatan -
71 Setenta y uno Toddobaatan mid -
72 Setenta y dos Toddobaatan laba -
73 Setenta y tres Toddobaatan saddex -
74 Setenta y cuatro Toddobaatan afar -
75 Setenta y cinco Todobaatan iyo shan -
76 Setenta y seis Toddobaatan lix -
77 Setenta y siete Toddobaatan toddobada -
78 Setenta y ocho Todobaatan iyo sideed -
79 Setenta y nueve Toddobaatan iyo sagaal -
80 Ochenta Siddeetan -
81 Ochenta y uno Siddeetan mid -
82 Ochenta y dos Iabba -
83 Ochenta y tres Siddeetan saddex -
84 Ochenta y cuatro Afar iyo sideetan -
85 Ochenta y cinco Sideetan shan -
86 Ochenta y seis Sideetan iyo lix -
87 Ochenta y siete Siddeetan toddobada -
88 Ochenta y ocho Siddeetan sideed -
89 Ochenta y nueve Siddeetan sagaal -
90 Noventa Sagaashan -
91 Noventa y uno Sagaashan mid -
92 Noventa y dos Sagaashan laba -
93 Noventa y tres Sagaashan saddex -
94 Noventa y cuatro Sagaashan afar -
95 Noventa y cinco Sagaashan shan -
96 Noventa y seis Sagaashan lix -
97 Noventa y siete Sagaashan toddobada -
98 Noventa y ocho Sagaashan sideed -
99 Noventa y nueve Sagaashan sagaal -
100 Cien Mid ka mid ah boqol -