Números Serbio de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero нула -
1 Uno један -
2 Dos два -
3 Tres три -
4 Cuatro четири -
5 Cinco пет -
6 Seis шест -
7 Siete седам -
8 Ocho осам -
9 Nueve девет -
10 Diez десет -
11 Once једанаест -
12 Doce дванаест -
13 Trece тринаест -
14 Catorce четрнаест -
15 Quince петнаест -
16 Dieciséis шеснаест -
17 Diecisiete седамнаесторо -
18 Dieciocho осамнаест -
19 Diecinueve деветнаест -
20 Veinte двадесет -
21 Veinte uno Двадесет један -
22 Veintidós Двадесет два -
23 Veintitrés Двадесет три -
24 Veinticuatro Двадесет четири -
25 Veinticinco двадесет пет -
26 Veintiséis Двадесет шест -
27 Veintisiete Двадесет седам -
28 Veintiocho Двадесет осам -
29 Veintinueve Двадесет девет -
30 Treinta тридесет -
31 Treinta y uno Тридесет један -
32 Treinta y dos Тридесет два -
33 Treinta y tres Тридесет три -
34 Treinta y cuatro Тридесет четири -
35 Treinta y cinco Тридесет пет -
36 Treinta y seis Тридесет шест -
37 Treinta y siete Тридесет седам -
38 Treinta y ocho Тридесет осам -
39 Treinta y nueve Тридесет девет -
40 Cuarenta четрдесет -
41 Cuarenta y uno четрдесет један -
42 Cuarenta y dos четрдесет два -
43 Cuarenta y tres четрдесет три -
44 Cuarenta y cuatro четрдесет четири -
45 Cuarenta y cinco четрдесет пет -
46 Cuarenta y seis четрдесет шест -
47 Cuarenta y siete четрдесет седам -
48 Cuarenta y ocho четрдесет осам -
49 Cuarenta y nueve четрдесет девет -
50 Cincuenta педесет -
51 Cincuenta y uno Педесет један -
52 Cincuenta y dos Педесет два -
53 Cincuenta y tres Педесет и три -
54 Cincuenta y cuatro Педесет четири -
55 Cincuenta y cinco Педесет и пет -
56 Cincuenta y seis Педесет шест -
57 Cincuenta y siete Педесет седам -
58 Cincuenta y ocho Педесет осам -
59 Cincuenta y nueve Педесет девет -
60 Sesenta шездесет -
61 Sesenta y uno Шездесет један -
62 Sesenta y dos Шездесет два -
63 Sesenta y tres Шездесет три -
64 Sesenta y cuatro Шездесет четири -
65 Sesenta y cinco Шездесет пет -
66 Sesenta y seis Шездесет шест -
67 Sesenta y siete шездесет седам -
68 Sesenta y ocho шездесет осам -
69 Sesenta y nueve шездесет девет -
70 Setenta седамдесет -
71 Setenta y uno Седамдесет један -
72 Setenta y dos Седамдесет два -
73 Setenta y tres Седамдесет три -
74 Setenta y cuatro седамдесет четири -
75 Setenta y cinco седамдесет и пет -
76 Setenta y seis Седамдесет шест -
77 Setenta y siete Седамдесет седам -
78 Setenta y ocho Седамдесет осам -
79 Setenta y nueve седамдесет девет -
80 Ochenta осамдесет -
81 Ochenta y uno Осамдесет један -
82 Ochenta y dos Осамдесет два -
83 Ochenta y tres Осамдесет три -
84 Ochenta y cuatro Осамдесет четири -
85 Ochenta y cinco Осамдесет пет -
86 Ochenta y seis Осамдесет шест -
87 Ochenta y siete Осамдесет седам -
88 Ochenta y ocho Осамдесет осам -
89 Ochenta y nueve Осамдесет девет -
90 Noventa деведесет -
91 Noventa y uno Деведесет један -
92 Noventa y dos Деведесет два -
93 Noventa y tres Деведесет три -
94 Noventa y cuatro Деведесет четири -
95 Noventa y cinco Деведесет пет -
96 Noventa y seis Деведесет шест -
97 Noventa y siete Деведесет седам -
98 Noventa y ocho Деведесет осам -
99 Noventa y nueve Деведесет девет -
100 Cien Сто -