Números Cebuano de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Zero -
1 Uno Usa -
2 Dos Duha ka -
3 Tres Tulo ka -
4 Cuatro Upat ka -
5 Cinco Lima ka -
6 Seis Unom ka -
7 Siete Pito ka -
8 Ocho Walo ka -
9 Nueve Siyam -
10 Diez Napulo ka mga -
11 Once Onse -
12 Doce Napulog Duha ka mga -
13 Trece Trese -
14 Catorce Napulo ug upat ka -
15 Quince Kinse -
16 Dieciséis Napulo ug unom ka -
17 Diecisiete Sa napulo ug pito -
18 Dieciocho Sa napulo ug walo -
19 Diecinueve Napulo ug siyam -
20 Veinte Baynte -
21 Veinte uno Baynte sa usa ka -
22 Veintidós Kaluhaan ug duha ka -
23 Veintitrés Baynte sa tulo ka -
24 Veinticuatro Kaluhaan ug upat ka -
25 Veinticinco Kaluhaan ug lima ka -
26 Veintiséis Baynte unom ka -
27 Veintisiete Baynte pito ka -
28 Veintiocho Baynte walo ka -
29 Veintinueve Kaluhaan ug siyam ka -
30 Treinta Katloan -
31 Treinta y uno Katloan ka sa usa ka -
32 Treinta y dos Katloan ug duha ka -
33 Treinta y tres Katloan ka sa tulo ka -
34 Treinta y cuatro Katloan ug upat ka -
35 Treinta y cinco Katloan ka ug lima ka -
36 Treinta y seis Katloan ka sa unom ka -
37 Treinta y siete Katloan ka pito ka -
38 Treinta y ocho Katloan walo ka -
39 Treinta y nueve Katloan ug siyam ka -
40 Cuarenta Kap-atan -
41 Cuarenta y uno Kap-atan sa usa ka -
42 Cuarenta y dos Kap-atan ug duha ka -
43 Cuarenta y tres Kap-atan sa tulo ka -
44 Cuarenta y cuatro Kap-atan ug upat ka -
45 Cuarenta y cinco Kap-atan ug lima ka -
46 Cuarenta y seis Kap-atan ug unom ka -
47 Cuarenta y siete Kap-atan ug pito ka -
48 Cuarenta y ocho Kap-atan ug walo ka mga -
49 Cuarenta y nueve Kap-atan ug siyam ka -
50 Cincuenta Kalim-an -
51 Cincuenta y uno Kalim-an sa usa ka -
52 Cincuenta y dos Kalim-an sa duha ka mga -
53 Cincuenta y tres Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Cincuenta y cuatro Kalim-an sa upat ka -
55 Cincuenta y cinco Kalim-an sa lima ka -
56 Cincuenta y seis Kalim-an ug unom ka -
57 Cincuenta y siete Kalim-an ug pito ka -
58 Cincuenta y ocho Kalim-an sa walo ka -
59 Cincuenta y nueve Kalim-an ug siyam ka -
60 Sesenta Kan-uman -
61 Sesenta y uno Kan-uman ka sa usa ka -
62 Sesenta y dos Kan-uman ug duha ka -
63 Sesenta y tres Kan-uman sa tulo ka -
64 Sesenta y cuatro Kan-uman ug upat ka -
65 Sesenta y cinco Kan-uman ug lima ka -
66 Sesenta y seis Kan-uman ug unom ka -
67 Sesenta y siete Kan-uman ug pito ka -
68 Sesenta y ocho Kan-uman ug walo ka mga -
69 Sesenta y nueve Kan-uman ug siyam ka -
70 Setenta Seventy -
71 Setenta y uno Seventy sa usa ka -
72 Setenta y dos Seventy sa duha ka -
73 Setenta y tres Seventy sa tulo ka -
74 Setenta y cuatro Seventy sa upat ka -
75 Setenta y cinco Kapitoan ug lima ka -
76 Setenta y seis Kapitoan ug unom ka -
77 Setenta y siete Seventy sa pito ka -
78 Setenta y ocho Seventy sa walo ka -
79 Setenta y nueve Seventy siyam ka -
80 Ochenta Otsenta -
81 Ochenta y uno Otsenta sa usa ka -
82 Ochenta y dos Otsenta duha ka -
83 Ochenta y tres Otsenta sa tulo ka -
84 Ochenta y cuatro Otsenta upat ka -
85 Ochenta y cinco Kawaloan ug lima ka -
86 Ochenta y seis Otsenta unom ka -
87 Ochenta y siete Otsenta pito ka -
88 Ochenta y ocho Otsenta walo ka -
89 Ochenta y nueve Otsenta siyam ka -
90 Noventa Kasiyaman -
91 Noventa y uno Nubenta sa usa ka -
92 Noventa y dos Kasiyaman ug duha ka -
93 Noventa y tres Nubenta -
94 Noventa y cuatro Kasiyaman ug upat ka -
95 Noventa y cinco Kasiyaman ug lima ka -
96 Noventa y seis Kasiyaman ug unom ka -
97 Noventa y siete Kasiyaman ug pito ka -
98 Noventa y ocho Kasiyaman walo ka -
99 Noventa y nueve Kasiyaman ug siyam ka -
100 Cien Usa ka gatus ka -