Números Albanés de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Zero -
1 Uno Një -
2 Dos Dy -
3 Tres Tre -
4 Cuatro Katër -
5 Cinco Pesë -
6 Seis Gjashtë -
7 Siete Shtatë -
8 Ocho Tetë -
9 Nueve Nëntë -
10 Diez Dhjetë -
11 Once Njëmbëdhjetë -
12 Doce Dymbëdhjetë -
13 Trece Trembëdhjetë -
14 Catorce Katërmbëdhjetë -
15 Quince Pesëmbëdhjetë -
16 Dieciséis Gjashtëmbëdhjetë -
17 Diecisiete Shtatëmbëdhjetë -
18 Dieciocho Tetëmbëdhjetë -
19 Diecinueve Nëntëmbëdhjetë -
20 Veinte Njëzet -
21 Veinte uno Njëzet e një -
22 Veintidós Njëzet e dy -
23 Veintitrés Njëzet e tre -
24 Veinticuatro Njëzet e katër -
25 Veinticinco Njëzet e pese -
26 Veintiséis Njëzet e gjashtë -
27 Veintisiete Njëzet e shtatë -
28 Veintiocho Njëzet e tetë -
29 Veintinueve Njëzet e nëntë -
30 Treinta Tridhjetë -
31 Treinta y uno Tridhjetë një -
32 Treinta y dos Tridhjetë e dy -
33 Treinta y tres Tridhjetë e tre -
34 Treinta y cuatro Tridhjetë e katër -
35 Treinta y cinco Tridhjetë e pesë -
36 Treinta y seis Tridhjetë e gjashtë -
37 Treinta y siete Tridhjetë e shtatë -
38 Treinta y ocho Tridhjetë e tetë -
39 Treinta y nueve Tridhjetë e nëntë -
40 Cuarenta Dyzetë -
41 Cuarenta y uno Dyzet e një -
42 Cuarenta y dos Dyzet e dy -
43 Cuarenta y tres Dyzet e tre -
44 Cuarenta y cuatro Dyzet e katër -
45 Cuarenta y cinco Dyzet e pesë -
46 Cuarenta y seis Dyzet e gjashtë -
47 Cuarenta y siete Dyzet e shtatë -
48 Cuarenta y ocho Dyzet e tetë -
49 Cuarenta y nueve Dyzet e nëntë -
50 Cincuenta Pesëdhjetë -
51 Cincuenta y uno Pesëdhjetë e një -
52 Cincuenta y dos Pesëdhjetë e dy -
53 Cincuenta y tres Pesëdhjetë e tre -
54 Cincuenta y cuatro Pesëdhjetë e katër -
55 Cincuenta y cinco Pesëdhjetë e pesë -
56 Cincuenta y seis Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Cincuenta y siete Pesëdhjetë e shtatë -
58 Cincuenta y ocho Pesëdhjetë e tetë -
59 Cincuenta y nueve Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sesenta Gjashtëdhjetë -
61 Sesenta y uno Gjashtëdhjetë e një -
62 Sesenta y dos Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sesenta y tres Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sesenta y cuatro Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sesenta y cinco Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sesenta y seis Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sesenta y siete Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sesenta y ocho Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sesenta y nueve Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Setenta Shtatëdhjetë -
71 Setenta y uno Shtatëdhjetë e një -
72 Setenta y dos Shtatëdhjetë e dy -
73 Setenta y tres Shtatëdhjetë e tre -
74 Setenta y cuatro Shtatëdhjetë e katër -
75 Setenta y cinco Shtatëdhjetë e pesë -
76 Setenta y seis Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Setenta y siete Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Setenta y ocho Shtatëdhjetë e tetë -
79 Setenta y nueve Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Ochenta Tetëdhjetë -
81 Ochenta y uno Tetëdhjetë e një -
82 Ochenta y dos Tetëdhjetë e dy -
83 Ochenta y tres Tetëdhjetë e tre -
84 Ochenta y cuatro Tetëdhjetë e katër -
85 Ochenta y cinco Tetëdhjetë e pesë -
86 Ochenta y seis Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Ochenta y siete Tetëdhjetë e shtatë -
88 Ochenta y ocho Tetëdhjetë e tetë -
89 Ochenta y nueve Tetëdhjetë e nëntë -
90 Noventa Nëntëdhjetë -
91 Noventa y uno Nëntëdhjetë e një -
92 Noventa y dos Nëntëdhjetë e dy -
93 Noventa y tres Nëntëdhjetë e tre -
94 Noventa y cuatro Nëntëdhjetë e katër -
95 Noventa y cinco Nëntëdhjetë e pesë -
96 Noventa y seis Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Noventa y siete Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Noventa y ocho Nëntëdhjetë e tetë -
99 Noventa y nueve Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Cien Njëqindë -